Wmo

Hulp bij het huishouden

Als u vanwege beperkingen uw huishouden niet meer kunt doen, kunt u een afspraak maken met Loket van A tot Z. Er zal een ‘keukentafelgesprek’ plaatsvinden, waarin we uw persoonlijke situatie en ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. Bij mogelijke oplossingen kijken we eerst naar uw eigen kracht en netwerk. Als er sprake is van complexe problematiek en inzet van specifieke hulp noodzakelijk is, kan er sprake zijn van een maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden vanuit de Wmo. Hiervoor betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. U kunt hiervoor een proefberekening maken op www.hetcak.nl. Als er geen sprake is van complexe problematiek of inzet van specifieke hulp en het betreft alleen de overname van huishoudelijke taken, kent de gemeente een algemene voorziening. U kunt hierbij zelf uw huishoudelijke zorg inkopen voor ongeveer € 15,- per uur. Om deze voorziening voor iedereen toegankelijk te maken, is er een tegemoetkoming in de kosten voor iedereen met een verzamelinkomen van minder dan 150% van de bijstandsnorm. Degene die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming, betalen zelf een eigen bijdrage van € 5,- per uur. Deze tegemoetkoming wordt ook het Huishoudelijk Ondersteunings Budget genoemd.

Begeleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor toegang en uitvoering van begeleiding gericht op het bevorderen, behouden en/of compenseren van zelfredzaamheid. Hiervoor is in samenwerking met de Kempengemeenten een methodiek ontwikkeld, waarbij gewerkt wordt met verschillende profielen op basis van het beoogde doel van de begeleiding. Als u beperkingen ervaart in uw zelfredzaamheid, kunt u contact opnemen met Loket van A tot Z. Er zal een ‘keukentafelgesprek’ plaatsvinden, waarin we samen uw persoonlijke situatie en ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. Bij mogelijke oplossingen kijken we eerst naar uw eigen kracht en netwerk en voorliggende voorzieningen. Kunnen de ondervonden beperkingen hiermee niet opgelost worden, kan er sprake zijn van een Wmo-maatwerkvoorziening Begeleiding. De consulenten beoordelen aan de hand van het doel het profiel en aan de ernst van de beperkingen de categorie. Voor deze voorziening betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en de categorie die vastgesteld wordt in de beschikking. U kunt hiervoor een proefberekening maken op www.hetcak.nl. De consulenten zullen u tijdens het gesprek neer uitleg geven.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Binnen de gemeente zijn een aantal zorgaanbieders. Deze kunnen ondersteuning geven op het gebied van verzorging/verpleging, zoals douchen, aankleden, wondverzorging en het toedienen van medicijnen. De kosten van deze zorg worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet en vallen onder de basisverzekering. U hoeft hiervoor geen eigen risico te betalen. Om voor deze diensten in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met een wijkverpleegkundige. 

Wet langdurige zorg

Wie langdurig intensieve zorg nodig heeft, kan hiervoor een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) regelt de toegang tot deze zorg. U kunt een aanvraag doen via www.ciz.nl en voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CIZ via 088 - 789 10 00. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Loket van A tot Z of met uw zorgkantoor die de uitvoering van de Wlz regelt.

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende uitleenpunten in de regio waar u terecht kunt voor gratis tijdelijke hulpmiddelen. U kunt deze twee keer drie maanden lenen. Denk aan krukken, toiletstoel, bedklossen, looprek of een rolstoel. Voor het lenen van hulpmiddelen moet u een legitimatiebewijs tonen. Loket van A tot Z kan u helpen de juiste leverancier te vinden.

Vrijwillige thuiszorg

Vrijwillige thuiszorg biedt mantelzorgers ondersteuning bij gratis aanwezigheidshulp bij thuisstervenden, thuiswonende dementerenden of chronisch zieken of gehandicapten. De activiteiten worden uitgevoerd door speciaal opgeleide vrijwilligers. De hulp is alleen bedoeld ter ondersteuning en ontlasting van de mantelzorg en is geen vervanging van professionele hulp. De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator die in dienst is van Wél!zijn de Kempen.

Woonvoorzieningen

Als vanwege een handicap beperkingen worden ondervonden bij het wonen, kan de gemeente een financiële tegemoetkoming verstrekken voor een aanpassing van de woning of de kosten van het verhuizen naar en het inrichten van een andere woning. De aanpassing moet de aanvrager in staat stellen zo lang mogelijk in de woning te blijven wonen. Een woonvoorziening moet vooraf worden aangevraagd. Woningaanpassingen kunnen zowel voor een eigen- als voor een huurwoning worden aangevraagd. Er vindt een inkomenstoets plaats voor het bepalen van de eigen bijdrage.

Uw huis klaar voor de toekomst

Een woning waarin u zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen is belangrijk. Zo kunt u zelf beschikken over uw leven en welzijn. Die woning moet dan wel geschikt zijn, ook als u ouder wordt en extra voorzieningen nodig heeft. Iedere inwoner krijgt daarom in het jaar dat hij/zij 70 jaar wordt, de folder 'Uw huis klaar voor de toekomst!' toegestuurd.

Vervoersvoorzieningen

Een vervoersvoorziening kan bestaan uit een scootmobiel, een vervoerskostenvergoeding voor vervoer per eigen auto, taxi of rolstoeltaxi, Collectief Vervoer (deeltaxi), een aanpassing van de eigen auto of overige verplaatsingsmiddelen. Indien u door gezondheidsklachten geen gebruik kunt maken van een gewone vervoersvoorziening zoals een fiets, fiets met hulpmotor of brommer, of u kunt maar een korte afstand lopen, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Vervoersvoorzieningen zijn bedoeld voor het onderhouden van sociale contacten (bezoek aan familie, vrienden), boodschappen doen en deel te kunnen nemen aan sociale en culturele activiteiten. We proberen mensen met mobiliteitsproblemen in eerste instantie te helpen met een deeltaxi, pas als dit onvoldoende is, wordt er naar de overige vervoersvoorzieningen gekeken.

Rolstoelvoorzieningen

U komt mogelijk in aanmerking voor een (elektrische) rolstoel, indien u zich door een beperking in belangrijke mate zittend moet verplaatsen in en om uw woning en u de rolstoel (langer dan 6 maanden) nodig heeft. Indien u een rolstoel tijdelijk nodig heeft (omdat u nog herstellende bent) of indien u de rolstoel niet wekelijks gebruikt, dan kunt u een rolstoel lenen bij de Thuiszorgwinkel of een rolstoeldepot. Een rolstoelvoorziening kan bestaan uit: een handbewogen rolstoel, een elektrische rolstoel, een duwwandelwagen of een sportrolstoel.

Gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart geeft het recht om op speciaal aangeduide invalidenparkeerplaatsen te parkeren. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. De parkeerkaart is vijf jaar geldig binnen Europa en wordt alleen toegekend aan personen die voldoen aan de criteria. Bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart vragen wij om een pasfoto en identiteitsbewijs. Er kan ook een aanvraag ingediend worden voor een bestuurders- of passagierskaart. Bij de eerste aanvraag dient altijd een medische keuring plaats te vinden door een keuringsarts. Criteria voor het in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn:

  • Met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet in staat zijn, zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.
  • Voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder.
  • Permanent rolstoelgebonden zijn.
  • Ten gevolge van een aandoening of gebrek, aantoonbare ernstige beperkingen, andere dan loopbeperkingen hebben.
  • Voor een passagierskaart geldt dat u absoluut niet alleen gelaten kunt worden.
  • Positief advies van een keuringsarts.

De kosten van een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 113,67, bestaande uit € 21,20 legeskosten en € 92,47 voor de keuringskosten.